Opšti uslovi korišćenja usluga neformalnog obrazovanja

Predmet Opštih uslova

Opštim uslovima korišćenja usluga neformalnog obrazovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga ATC za fizička, pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: polaznik).

I Opšta načela

Načela jednakih mogućnosti

Svako ima pravo na pohađanje kurseva ATC, kao i sticanja sertifokata nakon okončanja školovanja bez obzira na godine života, pol, teškoće i smetnje u razvoju, invaliditet, rasnu, nacionalnu, socijalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno ili zdravstveno stanje i druga lična svojstva.

Načela zabrane diskriminacije

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rodjenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Načelo raznovrsnosti ponude

Svaki Polaznik ima pravo izbora kursa u skladu sa ponudom koju pruža ATC.

Opisi svih kurseva koje pruža ATC dostupni su na internet stranici ATC.

Načelo profesionalnosti i etičnosti

Svi zaposleni u ATC, kao i svi predavači na kursevima imaju obavezu da svoje dužnosti obavljaju u skladu sa pravilima profesije i u skladu sa etičkim standardima.

II Opšte odredbe

Način primene i obaveznost

Opšti uslovi pravno obavezuju ATC i polaznike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, osim ukoliko se ugovorom ATC i polaznik ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi važe za sve usluge koje ATC pruža polaznicima na osnovu Ugovora o školovanju, potpisanog sa polaznikom i oblasti svog poslovanja.

Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovora o školovanju i obavezuju obe ugovorne strane.

Opšti uslovi su doneti i objavljeni na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o platnom prometu, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije, kao i važećim propisima Republike Srbije.

Zaključenje Ugovora o školovanju

Pre početka školovanja Polaznici i ATC zaključuju Ugovor o školovanju u pisanoj formi.

Zaključeni Ugovor je predstavlja saglasnu izjavu volje obe ugovorne strane.

Status polaznika

Status Polaznika kurseva koji ATC ima u ponudi stiče se potpisivanjem Ugovora o školovanju.

Polaznik je dužan da se prilikom potpisivanja Ugovora identifikuje pokazivanjem lične karte, kao i da o svim promenama podataka iz Ugovora blagovremeno obavesti ATC.

Polaznik ima pravo da koristi usluge koje pruža ATC u skladu sa programom objavljenim na internet stranici ATC-a i u skladu sa Ugovorom o školovanju.

Status Polaznika prestaje istekom ugovora o školovanju, sticanjem diplome, ispisom polaznika sa kursa i isključenjem polaznika sa kursa.

Pregovori u vezi sa zaključenjem Ugovora

Prilikom zaključenja ugovora, polaznik bira kurs koji želi da pohađa, način otplate i druge elemente bitne za realizaciju usluge koju pruža ATC.

Naziv odabranog kursa i njegov opis sadržan je u ugovoru, a ujedno je objavljen na javnoj internet adresi ATC-a, što podrazumeva da je korisnik upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve uslove za njegovo korišćenje.

III Kursevi koje pruža ATC

Opis kurseva koje pruža ATC

Opis kurseva koje pruža ATC javno je dostupan na internet stranici izabranog kursa ATC-a i predstavlja sastavni deo Ugovora o školovanju.

Prilikom potpisivanja Ugovora o školovanju polaznik daje saglasnost na sve uslove i opis kursa sa kojima mora biti upoznat prilikom potpisivanja Ugovora.

Potvrda - Izvod iz nastavnog plana i programa

Na zahtev Polaznika, ATC može izdati potvrde i izvode iz nastavnog plana i programa.

Polaznik je dužan da plati potvrde i izvode u skladu sa cenama navedenim u zvaničnom Cenovniku usluga koji je objavljen na internet stranici i u prostorijama kompanije.

IV Usluge koje pruža ATC prilikom upisa Polaznika

Usluge

ATC polazniku pruža tri grupe usluga: uslugu upisa, uslugu obuke i ostale neophodne usluge.

Upis

Prilikom upisa, ATC se obavezuje da pripremi upisnu dokumentaciju, izradi Ugovor o školovanju i obavi sve neophodne administrativne poslove. Takođe, ATC vrši i internu organizaciju obuke, pripremu materijala za nastavu, obaveštavanje nastavnika i drugih učesnika realizacije obuke i druge usluge u vezi sa upisom i Polaznicima i ostalo.

Obuka

Obrazovanje se sprovodi radi sticanja znanja i veština u oblasti Informacionih tehnologija koje su svima neophodne za lično ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje.

Jezik na kome se obuka izvodi

Nastava se izvodi srpskom jeziku i po potrebi na engleskom.

Materijali za rad

Sve materijale neophodne za pohađanje kursa koji pruža ATC Polaznik dobija u vidu sastavljene skripte u pisanom obliku, literature u vidu knjiga i u elektronskom obliku, na nosaču podataka u skladu sa uslovima izabranog kursa.

Zloupotrebe materijala za rad

Svako neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje, kao i umnožavanje i nedozvoljena upotreba materijala dobijenih u cilju pohađanja kursa, bez izričite pisane dozvole ATC-a, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca, odnosno odgovornost polaznika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program je objavljen na internet stranici ATC-a. Polaznik se takođe upoznaje sa nastavnim planom i programom prilikom potpisivanja Ugovora o školovanju.

ATC zadržava pravo da izmeni nastavni plan i program. Svaka izmena nastavnog plana i programa biće objavljena u roku koji je primeren za upoznavanje polaznika sa novim planom i programom

Testiranja

Testove, kao i rezultate, nije dozvoljeno umnožavati i deliti. Svako neovlašćeno objavljivanje, umnožavanje i nedozvoljena upotreba testova, bez izričite pisane dozvole ATC-a, predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu odgovornost učinioca, odnosno odgovornost polaznika u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i Krivičnog zakonika.

Promena kursa

Ako polaznik želi da promeni kurs koji je upisao, on to može zahtevati pisanim putem.

ATC će o zahtevu rešavati u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i mogućnostima.

Polaznik se u slučaju postojanja mogućnosti promene kursa obavezuje da plati razliku u ceni, ukoliko ovakva razlika postoji, u iznosu predviđenim važećim Cenovnikom.

U slučaju da je za kurs, za koju polaznik traži promenu, predviđena niža cena od kursa koji Polaznik trenutno pohađa, vrednost predmetnog Ugovora o školovanju neće se umanjivati, ali će polaznik biti oslobođen troškova promene programa definisanih cenovnikom.

Promenu kursa će ATC i Polaznik urediti Aneksom na Ugovor o školovanju, u pisanoj formi.

Dodeljivanje ATC diploma

Polaznik, nakon završetka odabranog kursa (i polaganja neophodnih testova) stiče pravo na sticanje ATC Diplome.

ATC Diploma je potvrda znanja Polaznika, stečenog kroz neki od ponuđenih kurseva.

S obzirom na to da ne postoji šire prihvaćeni obrazovni model ili sistem za zvanje administratora, ove diplome imaju onoliku težinu i validnost, koliko je obrazovna institucija koja ih izdaje stručna i ostvarena na polju primene IT tehnologija.

Tim predavača Admin Training Center-a obuhvata neke od najostvarenijih i najiskusnijih autoriteta na ovom polju, koji poseduju sve neophodne sertifikate za držanje kurseva (vidi: http://www.atc.rs/zasto-atc/sertifikati-predavaca/ )

V Prestanak Ugovora o školovanju

Istek roka

Ugovor o školovanju prestaje istekom roka na koji je zaključen.

Sporazumni raskid

ATC i Polaznik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o školovanju. Sporazum o prestanku Ugovora o školovanju mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o školovanju na snagu.

Jednostrani raskid

Ukoliko Polaznik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, ATC može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o školovanju i ovim opštim uslovima.

ATC može raskinuti Ugovor o školovanju uz otkazni rok od trideset (30) dana od davanja pisanog obaveštenja Polazniku, u slučaju da polaznik ne ispunjava svoje obaveze.

ATC može ostaviti duži rok, ukoliko polaznik učini verovatnim da će u naknadnom roku nastaviti sa ispunjavanjem obaveza predviđenih Ugovorom o školovanju.

Ukoliko iz držanja polaznika nesumnjivo proizilazi nemogućnost izvršenja obaveze koja nije uzrokovana promenjenim okolnostima, ATC ima pravo da odmah raskine Ugovor, bez davanja otkaznog roka.

Ukoliko nakon stupanja na snagu Ugovora o školovanju polaznik želi da raskine Ugovor, može to učiniti ukoliko izmiri svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju.

U slučaju raskida ugovora iz razloga neredovnog izmirenja obaveza Polaznika, Polaznik je dužan da izmiri svoje obaveze prema ATC-u srazmerno vremenu proverenim na kursu i da isplati punu cenu školovanja koje je pohadjao do tog trenutka.

Promenjene okolnosti

Ako posle zaključenja Ugovora o školovanju nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha Ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da Ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

Ugovor o školovanju prestaje usled smrti polaznika.

Ugovor o školovanju prestaje usled otvaranja postupaka likvidacije i stečaja nad kompanijom IT4biz.

Ugovor o školovanju prestaje u slučaju trajne nesposobnosti za rad i/ili nastupanja stepena invaliditeta koji osujećuje samu svrhu Ugovora o školovanju. Polaznik je dužan da ATC dostavi sva neophodna lekarska uverenja i veštačenja kao dokaz da su trajna nesposobnost za rad i/ili stepen invaliditeta zaista nastupili.

Prenos ugovora

Polaznik može preneti prava i obaveze iz Ugovora o školovanju na treće lice, uz pribavljenu prethodnu pisanu saglasnost ATC-a, pri čemu sa polaznikom koji je preneo prava i obaveze Ugovor o školovanju prestaje, a sa novim polaznikom se zaključuje nov Ugovor o školovanju.

VI Završne odredbe

Važenje Opštih uslova

Opšti predstavljaju sastavni deo Ugovora o školovanju.

Potpisivanjem Ugovora o školovanju polaznik priznaje i potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima.

Tumačenje odredbi

U slučaju postojanja nejasnih odredbi Ugovora o školovanju, iste će se tumačiti pomoću ovih Opštih uslova.

U slučaju nesaglasnosti između Ugovora o školovanju i Opštih uslova, prednost imaju odredbe sadržane u Ugovoru o školovanju, u skladu sa članom 142. st. 4. Zakona o obligacionim odnosima.

Ništavost odredbi

Naknadna nepunovažnost ili nepunovažnost neke odredbe ovih Opštih uslova ili Ugovora o školovanju nema uticaja na punovažnost preostalih odredbi.

Nepunovažna odredba se može zameniti odgovarajućom koja najbliže odražava volju ugovornih strana.

Obaveštenje za polaznika

Potpisivanjem Ugovora o školovanju Polaznik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i razumljiv način bio upoznat sa svim odredbama Opštih pravila.

Poverljivost

Svi podaci sadržani u Ugovoru o školovanju predstavljaju poslovnu tajnu između ATC i polaznika.

Svako iznošenje podataka iz Ugovora o školovanju od strane Polaznika, bez izričite pisane dozvole ATC-a predstavlja kršenje poslovne tajne i osnov je materijalne i krivične odgovornosti polaznika

Stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi objavljeni su na internet stranici ATC-a.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu jedan dan nakon objavljivanja

Prva verzija dokumenta je objavljena: 8. Avgust 2014.
Poslednja izmena dokumenta: 11. Avgust 2014