Plaćanje

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

Plaćanje usluge školovanja

Uslovi u vezi sa cenama, načinom i rokovima plaćanja, obračunom zateznih kamata definisani su Ugovorom o školovanju.

Cenovnik usluga objavljen je na internet stranici ATC-a.

Cenovnik usluga

ATC objavljuje Cenovnik usluga za kurseve na svojoj Internet stranici http://www.atc.rs/. Svaku izmenu i dopunu Cenovnika ATC objavljuje na ovoj stranici, u skladu sa prethodnim članom.

Načini plaćanja

Usluga školovanja koju ATC pruža može biti plaćena svim dozvoljenim sredstvima plaćanja u smislu Zakona o platnom prometu i drugih relevantnih zakona.

ATC predviđa mogućnost plaćanja cene kurseva odjednom u punom iznosu (uz odobravanje popusta od 10% ili 15% od ukupne cene kursa), kao i mogućnost plaćanja školarine na 2 rate.

O svim uplatama ATC će polazniku izdavati fiskalni račun u skladu sa važećim zakonima.

ATC predviđa i mogućnost zaključivanja Ugovora o školovanju sa privrednim društvima u cilju obučavanje njihovih zaposlenih, a u skladu sa tim i mogućnosti plaćanja preko računa samog privrednog društva.

Obračun zatezne kamate

Za uplate nakon isteka roka predviđenog ugovorom ATC zadržava pravo obračuna zakonske kamate na dospeli dug, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zateznoj kamati.

Troškovi slanja opomena

ATC će Polazniku obračunati troškove za slanje opomena u skladu sa zvaničnim Cenovnikom.

Knjiženje uplata i troškovi bankarskih transakcija

ATC ne snosi odgovornost za uplaćen iznos školarine od momenta uplate u pošti ili banci do momenta polaganja sredstava na račun ATC-a.

Polaznik ima pravo da pošalje dokaz iz koga proizilazi da je došlo do uplate predviđene Ugovorom o školovanju.

ATC ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija, već ovi troškovi padaju na Polaznika.

Polaznik snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa cenom transakcije koju određuje banka ili druga ustanova preko koje polaznik vrši plaćanje.

Javnost, izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga

ATC je dužan da Opšte uslove i Cenovnik usluga, kao i sve izmene i dopune istih učini javno dostupnim na svojoj internet stranici i u prostorijama kompanije.

ATC ima pravo i obavezu da vrši izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje poslovne politike i potreba Polaznika.

ATC će o izmenama i dopunama iz prethodnog stava informisati polaznike preko svoje internet stranice i u prostorijama kompanije, pri čemu će izmene i dopune proizvoditi pravna dejstva za ATC i polaznike mesec dana od njihovog objavljivanja.


Svoju online narudžbinu možete platiti koristeći Vašu VISA, MasterCard ili Maestro platnu karticu. Potrebno je da izaberete način plaćanja Visa, Master ili Maestro. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti.