Prava i obaveze potrošača

Prava polaznika

Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju i prihvatanjem Opštih uslova u sklopu usluga koje mu ATC pruža dobija i niz prava vezanih za realizaciju samog Ugovora o školovanju i lakše praćenje nastavnih programa

Sva prava polaznika istovremeno predstavljaju obavezu ATC-a, ali i obavezu samog polaznika za odgovornu i svrsishodnu upotrebu svojih prava. Svaka zloupotreba ili pokušaj zloupotrebe prava uređenih ovim Opštim uslovima ili Ugovorom o školovanju je osnov materijalne odgovornosti polaznika ukoliko je zloupotrebom prouzrokovana šteta prema ATC-u.

Osnovna prava

Osnovno pravo Polaznika je pravo pohađanje izabranog kursa, odnosno na korišćenje svih usluga predviđenih Ugovorom o školovanju i Opštim uslovima.

Pravo polaznika da njegov rad bude praćen od strane predavača

Praćenje rada od strane predavača predstavlja pravo polaznika i obavezu ATC-a. Predavači ocenjuju napredak i usmeravaju školovanje polaznika.

Pravo na korišćenje računara i računarske laboratorije

Polaznici koriste računare u svojini ATC-a prilikom pohađanja kurseva, a u skladu sa nastavnim programom i u prisustvu predavača.

Ukoliko primete neki kvar ili drugu nefunkcionalnost, dužni su da o tome obaveste ATC kako bi kvar bio što pre otklonjen.

Za održavanje opreme i softvera i administracije sistema zadužen je ovlašćeni administrator sistema ATC-a.

Pravo na korišćenje interneta u prostorijama ATC-a

Polaznici koriste internet u prostorijama ATC-a u skladu sa nastavnim programom, koje ATC ima obavezu da obezbedi.

Polaznik koristi internet isključivo za pristup sajtovima koji su relevantnim za realizaciju nastavnog plana i programa, i odgovara za svako nezakonito korišćenje interneta.

Pravo na prigovor

Polaznik može podneti prigovor ATC-u na uluge koje su mu pružene odnosno na izabrani kurs, a po potrebi se formira komisija za rešavanje prigovora. Prigovor polaznik podnosi u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana nastanka uzroka prigovora. Polaznik je dužan da obrazloži prigovor i da iznese sve činjenice i okolnosti za podnošenje prigovora.

Komisija je dužna da prigovor razmotri i donese odgovarajuću odluku, u roku od 15 radnih dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko Komisija utvrdi da je Prigovor osnovan pozvaće Polaznika u cilju rešavanja problema istaknutih u Prigovoru, kako bi zahtev polaznika bio usklađen sa poslovanjem ATC-a i problem sporazumno rešen.

Pravo polaznika na davanje primedbi

Svaki polaznik ima pravo da prosledi primedbe i sugestije putem e-mail-a ATC-a. Svaka osnovana sugestija i primedba polaznika će biti razmatrena i uzeta u obzir, nakon čega se preduzimaju neophodni koraci.

Pravo na korišćenje zaštitnih znakova sertifikacionih tela

Polaznik ima pravo da, nakon izvršene obuke, koristi zaštitne znakove međunarodnih sertifikacionih tela u skladu sa pravilima nosilaca prava na žig. Svi zaštićeni žigovi međunarodnih sertifikacionih tela na internet stranicama su isključivo vlasništvo ovlašćenih nosilaca registrovanih žigova.

Pravo na objavu diplome

Nakon uspešno završenog programa školovanja polaznik ima dozvolu objave dobijene diplome poštujući korišćenje zaštićenih žigova međunarodnih sertifikacionih tela.

Pravo na kopiju diplome

Nakon ostvarivanja uslova za sticanje diplome, polaznik ima pravo da zahteva izdavanje kopije diplome. Kopija diplome će biti naplaćena u skladu sa zvaničnim Cenovnikom.

Obaveze polaznika

Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju odnosno prihvatanjem Opštih uslova preuzima i sledeće obaveze:

Polaznik je dužan da uredno i ažurno ispunjava svoje obaveze plaćanja školovanja.

Polaznik je dužan da pohađa minimum 60% programa kursa, kako bi stekao mogućnost polaganja testova i sticanja diplome. Takođe, polaznik je dužan izvršava uredno i na vreme sve zadatke predviđene nastavnim programom.

Polaznik je dužan da bez odlaganja obavesti ATC o svim promenama koje mogu uticati na njegovu mogućnost redovnog izvršavanja nastavnih zadataka, isplate školarine u skladu sa ugovorenim uslovima i koje na bilo koji način mogu prouzrokovati zastoj, prekid ili poremećaj dinamike ispunjenja obaveza preuzetih Ugovorom o školovanju.

Zabranjena je svaka upotreba zakonom zaštićenog žiga na bilo koji način i bez dozvole nosioca žiga

Zabranjeno je kreiranje Facebook grupa i grupa na ostalim društvenim mrežama koje sadrže registrovane i zakonom zaštićene žigove ATC kao i kompanije IT4biz. Svaka neovlašćena upotreba daje pravo nosiocu žiga na zaštitu pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o zaštiti žigova.

Materijalna odgovornost polaznika

Ako je nedozvoljenim ponašanjem Polaznika ATC-u prouzrokovana materijalna šteta, Polaznik je obavezan da štetu nadoknadi u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima

Polaznik koji učini štetu ATC-u, namerno ili iz krajnje nepažnje, dužan je da istu nadoknadi. Ako štetu prouzrokuje više polaznika, svaki polaznik je odgovoran za deo štete koji je prouzrokovao.

Ako se za svakog polaznika ne može utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su svi polaznici jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.

Postojanje štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala, visinu štete i odgovornost za prouzrokovanu štetu utvrđuje disciplinska komisija koju uspostavlja ATC.

Visina štete utvrđuje se na osnovu odgovarajućeg cenovnika , a ako se na ovaj način ne može utvrditi visina štete, utvrđuje se procenom vrednosti oštećene stvari.

Ako polaznik ne nadoknadi štetu u roku utvrđenom konačnom odlukom disciplinske komisije ili ako izričito odbije da nadoknadi štetu, naknada štete ostvariće se pred nadležnim sudom.